Regulamin przystępowania i uczestnictwa w programie

Przedmiotem Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) jest procedura przyznawania prawa do używania i posługiwania się Znakiem Jakości „Odpowiedzialni Społecznie” (zwanym też dalej „Znakiem”) w ramach projektu o tym samym tytule.

1

Certyfikacji podmiotów „Odpowiedzialni Społecznie” mogą się poddać zgodnie z Zasadami Weryfikacji Podmiotów „Odpowiedzialni Społecznie” (dokument jest załącznikiem nr 1 do niniejszych Zasad przyznawania Znaku Odpowiedzialności Społecznej):

 1. centra integracji społecznej (CIS),
 2. zakłady aktywności zawodowej (ZAZ),
 3. spółdzielnie socjalne, mieszkaniowe,
 4. spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 5. spółki prawa handlowego (spółka non-profit),
 6. fundacje, stowarzyszenia,
 7. inne podmioty, które spełniają definicję organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 

o ile prowadzą trwałą i efektywną działalność społeczną, wpisującą się w konwencję i założenia programu, jako zarejestrowana działalność gospodarcza lub działalność pożytku publicznego.

 

2

 1. Jednostką przyznającą Znak „Odpowiedzialni Społecznie” jest Rada Programu działająca przy Stowarzyszeniu Kierunek Zdrowie.
 2. Znak „Odpowiedzialni Społecznie” jest prawnie chroniony i zostanie zarejestrowany przez Stowarzyszeniu Kierunek Zdrowie w Toruniu zgodnie z obowiązującym prawem. Znak jest narzędziem promocji produktów, usług i wydarzeń związanych z odpowiedzialnością społeczną, oferowanych przez twórców i usługodawców, którzy realizują ją w swoim działaniu.
 3. Właścicielem Znaku jest Stowarzyszenie Kierunek Zdrowie (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Toruniu, ul. Józefa 53-59, o numerze KRS:
 4. Znak podlega ochronie jako znak towarowy na podstawie przepisów Prawa własności przemysłowej - Prawo Ochronne nr 281932.
 5. Znak „Odpowiedzialni Społecznie” stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych, do którego majątkowe prawa autorskie przysługują Stowarzyszeniu.

 

3

O prawo do posługiwania się Znakiem „Odpowiedzialni Społecznie” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w § 1, z terenu Miasta Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

4

Podmioty określone w § 1 które aktywnie przystąpiły do programu, posiadaną reputację i//lub szczególne cechy kwalifikują je do przyznania Znaku „Odpowiedzialni Społecznie”, mogą wnioskować o jego przyznanie.

 

5

Przyznanie Znaku „Odpowiedzialni Społecznie” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Za złożenie wniosku o przyznanie Znaku Promocyjnego oraz jego rozpatrzenie nie pobiera się od zgłaszających jakichkolwiek opłat. Wniosek składa się do Kapituły Programu w formie papierowej na adres Stowarzyszenie Kierunek Zdrowie, ul. St. Batorego 17/19, 87-100 Toruń lub poprzez pocztę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

6

 1. Kapituła Programu przy Stowarzyszeniu Kierunek Zdrowie w Toruniu, podejmuje decyzję o certyfikacji podmiotu.
 2. Kapituła Programu jest obowiązana do sprawdzania na podstawie oświadczenia lub właściwych dokumentów:
  1. formy prawnej certyfikowanego podmiotu – podmiot musi posiadać formę prawną określoną w § 1 na podstawie aktualnego wyciągu z właściwego rejestru;
  2. społecznych celów działania podmiotu – podmiot musi wykazać faktyczną realizację działalności o charakterze społecznym lub społecznie użytecznym na rzecz realizacji Programu OS, zweryfikowaną przez Kapitułę Programu;
  3. stosownego okresu funkcjonowania podmiotu – podmiot musi funkcjonować co najmniej 6 miesięcy, na podstawie aktualnego wyciągu z właściwego rejestru;

 

7

 1. Obsługą administracyjną i techniczną przy działaniach związanych z procesem weryfikacji i przyznawania Znaku „Odpowiedzialni Społecznie”, a także przyjmowaniem ankiet
  i wniosków zajmują się wyznaczeni przedstawiciele Stowarzyszenia.
 2. Po weryfikacji kompletności dokumentów wyznaczeni przedstawiciele przekazują wniosek i ankietę wraz z załącznikami do Kapituły Programu przy Stowarzyszeniu Kierunek Zdrowie w Toruniu lub wzywają podmiot do uzupełnienia dokumentacji. Kapituła Programu może zwrócić się do podmiotu ubiegającego się o certyfikację o dodatkowe informacje i dokumenty inne niż wymienione w § 6.

 

8

Termin przyznawania Znaku „Odpowiedzialni Społecznie” określono do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.

 

9

Kapituła Programu wydaje decyzję o przyznaniu znaku „Odpowiedzialni Społecznie” lub o odmowie przyznania znaku po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego.

 

10

Kapituła Programu działa wg zasad określonych w Regulaminie prac, regulamin jest załącznikiem nr 2 do niniejszych Zasad przyznawania Znaku Odpowiedzialności Społecznej.

 

11

 1. Znak „Odpowiedzialni Społecznie” przyznawany jest konkretnemu podmiotowi. Wniosek i ankieta stanowią odpowiednio załączniki 3 i 4 do niniejszych zasad.
 2. Przyznanie Znaku „Odpowiedzialni Społecznie” następuje poprzez udzielenie wyłącznej licencji przez Kierunek Zdrowie na okres 1 roku.
 3. Po upływie okresu przewidzianego w pkt. 2 podmiot zainteresowany przedłużeniem okresu certyfikacji składa wniosek o przedłużenie na dalszy okres 1 roku. Przedłużenie okresu certyfikacji nie wymaga prowadzenia procedury określonej w § 5, 6, 8 i 9 niniejszych zasad. (Wniosek o przedłużenie certyfikatu i oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do niniejszych zasad).
 4. Znak „Odpowiedzialni Społecznie” stanowi logotyp ”Odpowiedzialni Społecznie”. Księga znamionowa logotypu Znaku „Odpowiedzialni Społecznie” stanowi załącznik nr 6 do niniejszych zasad. Określa one wszelkie techniczne zasady użycia znaku i jego dopuszczalne warianty.
 5. Podmiot, któremu przyznano Znak „Odpowiedzialni Społecznie” otrzymuje Certyfikat oraz księgę znamionową na nośniku cyfrowym umożliwiającym zastosowanie znaku. Przyjęcie Certyfikatu i podpisanie umowy licencyjnej oznacza zgodę na określone w niniejszych zasadach warunki posługiwania się Znakiem (załącznik nr 7).

 

 

12

Zainteresowane strony są powiadamiane pisemnie o decyzji Kapituły przez Kierunek Zdrowie w Toruniu.

 

13

Od decyzji Kapituły Programu  istnieje możliwość odwołania w terminie 14 dni od daty powiadomienia do Zarządu Stowarzyszenia Kierunek Zdrowie w Toruniu.

 

14

Zarząd Stowarzyszenia może przekazać Kapitule Programu wniosek do ponownego rozpatrzenia.

 

15

 1. Podmioty, którym przyznano Certyfikat mogą używać Znaku „Odpowiedzialni Społecznie” do:
 2. oznaczania produktów oraz miejsca prowadzenia działalności usługowej,
 3. umieszczanie Znaku „Odpowiedzialni Społecznie” na opakowaniach, instrukcjach i innych materiałach powiązanych bezpośrednio z produktem;
 4. umieszczanie Znaku „Odpowiedzialni Społecznie” na materiałach reklamowych bezpośrednio zachęcających do kupna produktów lub usług,
 5. wykorzystanie Znaku „Odpowiedzialni Społecznie” w każdy inny sposób mający na celu promocję produktów i usług,
 6. posługiwania się Znakiem „Odpowiedzialni Społecznie” w reklamie i w kontaktach biznesowych.

 

16

Przyznanie danemu podmiotowi Znaku „Odpowiedzialni Społecznie” zostanie udokumentowane w rejestrze dostępnym na stronie internetowej https://www.spolecznie.org/rejestr

 

17

 1. Podmiot, który otrzymał Znak „Odpowiedzialni Społecznie” zobowiązany jest do:
 2. przestrzegania osiągniętych standardów jakości produktów i świadczonych usług;
 3. powiadomienia Kapituły Programu o zmianie lub utracie jego formy prawnej określonej w § 1 w terminie 14 dni od zaistnienia takiej sytuacji;
 4. Podmiot, któremu przyznano Certyfikat Znak „Odpowiedzialni Społecznie” nie może odstępować prawa do Znaku osobom trzecim.
 5. Podmiot, któremu przyznano Certyfikat Znak „Odpowiedzialni Społecznie” wyraża zgodę na wykorzystanie danych identyfikacyjnych przez podmiot przyznający certyfikat dla celów promocji systemu certyfikacji Podmiotów Odpowiedzialności Społecznej.

 

18

 1. Kapituła Programu ma prawo odebrania prawa posługiwania się Znakiem „Odpowiedzialni Społecznie” w przypadku złamania niniejszych zasad, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń. Odebranie prawa posługiwania się Znakiem „Odpowiedzialni Społecznie” jest równoznaczne z odebraniem Certyfikatu. W takim przypadku podmiotowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Kapituły.
 2. W przypadku odebrania prawa posługiwania się Znakiem „Odpowiedzialni Społecznie” (odebranie Certyfikatu) lub po wygaśnięciu okresu, na który przyznane zostało prawo do używania Znaku „Odpowiedzialni Społecznie” podmiot jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania używania Znaku. Kapituła może poinformować o utracie prawa do posługiwania się Znakiem „Odpowiedzialni Społecznie” w środkach masowego przekazu.

 

19

Wszelkie zmiany zasad przyznawania Znaku „Odpowiedzialni Społecznie” wymagają formy pisemnej wprowadzonej przez Stowarzyszenie Kierunek Zdrowie zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zasady weryfikacji Podmiotów Odpowiedzialności Społecznej,

Załącznik nr 2 – Regulamin prac Kapituły Programu,

Załącznik nr 3 – Wniosek o certyfikację,

Załącznik nr 4– Ankieta Podmiotu Odpowiedzialności Społecznej,

Załącznik nr 5 – Wniosek o przedłużenie certyfikatu i oświadczenie,

Załącznik nr 6 - Księga znamionowa logotypu Znaku Odpowiedzialności Społecznej,

Załącznik nr 7 – Wzór umowy licencyjnej.

Newsletter

Zbieraj wiadomości & aktualizacje